Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/2/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND thành phố. UBND xã Đồng Môn triển khai kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai (sửa đổi) năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến:

- Các tầng lớp Nhân dân sinh sống, công tác trên địa bàn xã

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Lấy ý kiến về nội dung trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hạn mức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

- Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

+ Các tầng lớp Nhân dân: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

+ Các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

+ Riêng Công chức địa chính cần có phân công cụ thể chuyên đề để tăng hiệu quả trong quá trình lấy ý kiến, góp ý; có kế hoạch tham mưu phân công nội dung này.

2. Hình thức lấy ý kiến:

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân  (tại địa chỉ: http://dbndhatinh.vn), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (tại địa chỉ: http://mattran.hatinh.gov.vn), Ủy ban nhân dân tỉnh (tại địa chỉ: https://hatinh.gov.vn) và Sở Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ: http://sotnmt.hatinh.gov.vn), Cổng Thông tin điện tử của Thành phố (tại địa chỉ: http://hatinhcity.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của UBND xã (tại địa chỉ: https://dongmon.hatinhcity.gov.vn) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến qua các hình thức:

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn; hoặc trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử của Thành phố; trang thông tin điện tử xã Đồng Môn.

- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại Kế hoạch này. Đối với cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì thư không phải dán tem, ngoài phong bì ghi: “Nội dung tham gia Luật Đất đai (sửa đổi)” gửi về UBND xã Đồng Môn, địa chỉ: số 123. đường Đồng Môn, thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh.

- Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo tại Hội trường Trung tâm hành chính xã, Nhà văn hóa các thôn (hoặc hình thức khác) do UBND xã chủ động chỉ đạo để đảm bảo mục tiêu lấy được ý kiến đến tận nhân dân.

3. Thời gian lấy ý kiến:

- Thực hiện lấy ý kiến nhân dân về nội dung dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 02/3/2023.

          Trên đây, là một số nội dung dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi); rất mong được sự đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân ; xin chân thành cảm ơn!

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 129.083
    Online: 11