Ngày 12/01/2021 UBND xã Đồng Môn ban hành quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021 trên địa bàn.

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định)
Đơn vị: 1000 đồng
NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU                14,358,000 TỔNG SỐ CHI                 14,358,000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%                     190,000 I. Chi đầu tư phát triển                   7,530,000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)                  8,344,000 II. Chi thường xuyên                   6,622,000
III. Thu bổ sung                   5,824,000 III. Dự phòng                      206,000
- Bổ sung cân đối                    5,824,000    
- Bổ sung có mục tiêu      
IV. Thu chuyển nguồn       

 

 

Dự toán ngân sách 2021

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 87.800
    Online: 1