Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2019, UBND xã đã báo cáo số liệu thông qua kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa I vào ngày 14/01/2020. Sau khi có số liệu thu chi trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm 2019. Nay UBND xã trình HĐND xã tại kỳ họp thứ ba HĐND xã khóa I về số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND Thành phố Hà Tĩnh, về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 cho UBND Xã Đồng Môn; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/01/2020 về việc giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2019 của HĐND xã; UBND xã đã ban hành Quyết định về việc giao nhiệm vụ thu chi ngân sách và thực hiện điều hành ngân sách theo kế hoạch phân bổ thu chi cụ thể cho các ban, ngành hưởng thụ ngân sách theo quy định.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2019, UBND xã đã báo cáo số liệu thông qua kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa I vào ngày  14/01/2020.  Sau khi có số liệu thu chi trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách  năm 2019. Nay UBND xã trình HĐND xã tại kỳ họp thứ ba HĐND xã khóa I về số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 như sau:

I. Thu ngân sách

 

A, Tổng thu ngân sách trên địa bàn:             

84.846.512.336 đồng

Trong đó thu theo chỉ  tiêu kế hoạch:

52.839.550.674 đồng

B, tổng thu ngân sách xã được hưởng:

       56.638.302.199 đồng

1. Thu trên địa bàn được hưởng %:                

25.630.340.537đồng

2. Thu từ ngân sách cấp trên:                        

27.174.981.000 đồng  

3. Thu chuyển nguồn:

3.792.603.844 đồng

4. Thu kết dư ngân sách:

40.376.818 đồng

II. Chi ngân sách:                                   

56.443.754.827đồng

1. Chi xây dựng cơ bản:                           

32.410.749.898 đồng

2. Chi  th­ường xuyên:                               

20.421.614.037 đồng

3. Chi chuyển nguồn:                           

3.611.390.892 đồng

 Kết dư ngân sách:

194.547.372 đồng

          (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

          Vậy UBND xã kính đề nghị HĐND xã thông qua và quyết định phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2019.

 

 

PHẦN THỨ HAI

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU- CHI NGÂN SÁCH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ BIỆN PHÁP PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THU CHI  NGÂN SÁCH NĂM 2020

         

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND Thành phố Hà Tĩnh, về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020 cho UBND Xã Đồng, Nghị quyết số 14 /NQ-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã Đồng Môn về việc thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020.

          Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân xã đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương phối hợp với ngành thuế quản lý và thai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra năm 2020.

I. Kết quả đạt được:

1. Về phần thu:

  Sáu tháng đầu năm 2020, Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt: 16,3 tỷ đồng, Ngân sách xã hưởng 13,3 tỷ đồng. Cụ thể:

+ Thu theo chỉ tiêu kế hoạch trên địa bàn thực hiện 6,1/9,5 tỷ đồng đạt 64%KH; Ngân sách xã hưởng 3,1/4,3 tỷ đồng đạt 72% KH;

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6,6 tỷ đồng;

+ Thu chuyển nguồn năm trước: 3,6 tỷ đồng.

( Có phụ lục chi tiết kèm theo).

          Trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, công tác thu ngân sách trên địa bàn hết sức nặng nề, sự tác động của dịch Covid - 19. Ủy ban nhân dân xã đã tập trung quyết liệt trong công tác thu ngân sách, chỉ đạo đồng bộ sâu sát trong các lĩnh vực, quản lý chặt chẽ đến các đối tượng nộp thuế theo quy định. Nhìn chung thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đã có những chuyển biến rõ rệt một số chỉ tiêu thu đạt kế hoạch như Lệ phí môn bài, tiền sử dụng đất,.... Bên cạnh đó có những sắc thuế thu chưa đạt so với kế hoạch đề ra  như: Thuế GTGT &TNDN (xây dựng nhà ở tư nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí, tiền thuê đất.

 Nguyên nhân: Do xã mới sáp nhâp đầu năm, ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên việc triển khái thực hiện thu các sắc thuế đang còn chậm.

Năm 2020 các chỉ tiểu kế hoạch giao thu khá cao như thuế Thuế GTGT &TNDN, phí, lệ phí, tiền thuê đất, do dịch covid nên giá cả thị trường không ổn định tác động rất lớn đến đời sống của nhân dân, các chủ phương tiện chưa tự giác nộp thuế theo quy định.

Thuế xây dựng nhà ở tư nhân thu chưa được triệt để do một số hộ dân chưa chấp hành việc đóng nộp thuế theo quy định. Việc xử lý các hộ vi phạm đang còn lỏng lẽo chưa quyết liệt.

2. Về phần chi

 Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm thực hiện: 10,2 tỷ đồng đạt 85% KH

          Trong đó: + Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 5,5 tỷ đồng đạt 182%KH

                  + Chi thường xuyên:               4,7 tỷ đồng đạt 54%KH

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

          Ủy ban nhân dân xã  đã bám sát kế hoạch, đáp ứng tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết hội đồng nhân dân xã đề ra. Bố trí nguồn chi hợp lý,

nguồn kinh phí cho sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp văn hóa xã hội, hỗ trợ cống tác vệ

sinh môi trường cũng như các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đảm bảo chi Đại hội Đảng bộ xã,...

Chi quản lý hành chính được bố trí trên cơ sở định mức quy định của Nhà nước. Tuy nhiên do thu các sắc thuế không đạt kế hoạch đề ra. Nhưng nhu cầu chi thì lại rất lớn nên khó khăn trong việc điều hành và quản lý ngân sách.

          Chi đầu tư phát triển được bố trí nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên nguồn vốn trả nợ cho các công trình năm trước, các công trình mục tiêu, nguồn vốn đền bù giải phóng mặt bằng các dự án.  

          3. Kết quả huy động đóng góp của nhân dân ước tính: 4.776 triệu đồng. Trong đó:

Vận động nhân dân thôn Thanh Tiến, Quyết Tiến, Tiền Tiến, Trung Tiến hiến 1.800 m2 đất ước tính 2.160 triệu đồng.

Tháo dở 3.440 m hàng rào ước tính 2.408 triệu đồng.

Nhân dân các thôn Trung Tiến, Quyết Tiến, Tiền Tiến đóng góp 832 ngày công lao động, ước tính 208 triệu đồng. 

II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư  xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2020.

          Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách và kế hoạch đầu tư  xây dựng cơ bản năm 2020. Ủy ban nhân dân xã, đội thuế, đội quản lý đô thị xã cần phải tăng cường, phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý khai thác các nguồn thu như:  Thuế ngoài quốc doanh, phí, lệ phí, thu khác, thuế xây dựng nhà ở tư nhân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của luật  thuế.

          Bố trí nguồn chi hợp lý, nguồn kinh phí cho sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp văn hóa xã hội, tập trung thực hiện các mục tiêu về phát triển sản xuất, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, công tác vệ sinh môi trường cũng như các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

          Chi quản lý hành chính được bố trí trên cơ sở định mức quy định của Nhà nước, bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên theo khả năng cân đối ngân sách xã,       Chi đầu tư phát triển được bố trí nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên nguồn vốn trả nợ cho các công trình năm trước, các công trình mục tiêu.  

           Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thuộc chương trình mục tiêu và các công trình xây dựng cơ bản khác.

Trên đây là báo cáo  quyết toán thu chi ngân sách năm 2019, tình hình thu - chi ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản và kết quả huy động đóng góp 6 tháng đầu năm 2020  trình Hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ ba HĐND xã khoá I .

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 tại kỳ họp thứ ba, HĐND xã khóa I

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 161.951
   Online: 12