QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG MÔN

Căn cứ Luật tổ chức Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14/1/2020 của HĐND Xã Đồng Môn khóa I Kỳ họp thứ hai về việc thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020;

Xét đề nghị của cán bộ phụ trách xây dựng cơ bản và Kế toán ngân sách,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển xã Đồng Môn năm 2020: Số tiền 5.070.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

- Chủ đầu tư lựa chọn nội dung đầu tư, lập hồ sơ, thủ tục kịp thời, đầy đủ theo quy định.

- Ban quản lý công trình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình.

- Giải ngân vốn đã được bố trí trong kế hoạch kịp thời; Quản lý và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả, thanh quyết toán theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý nợ đọng XDCB theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Các dự án đã được quyết định đầu tư phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Văn phòng UBND, Ban quản lý các công trình, Cán bộ phụ trách XDCB, Kế toán ngân sách và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                                                                                                                                        

Văn bản UBND xã ban hành

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 124.013
    Online: 3