UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỒNG MÔN

 

Số:        /QĐ-UBND

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đồng Môn, ngày      tháng  9  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu thi công xây dựng

Công trình:  Cải tạo hồ chứa nước Đập Tran xã Đồng Môn

Thành phố Hà Tĩnh.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG MÔN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ0CP của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

 Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì, bảo hành công trình xây dựng;

Căn cứ văn bản số 49/HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân xã Đồng Môn về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo hồ chứa nước Đập Tran, xã Đồng môn.

 Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND xã Đồng Môn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo hồ chứa nước Đập Tran, xã Đồng môn – Thành phố Hà Tĩnh.

 Căn cứ văn bản thẩm định số: 233/TĐ-QLĐT ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng Quản lý đô thị UBND thành phố Hà Tĩnh. Về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo hồ chứa nước Đập Tran, xã Đồng Môn

Xét hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần đầu tư Phúc Dũng Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Chỉ định thầu thi công xây dựng công trình:  Cải tạo hồ chứa nước Đập Tran, xã Đồng môn – Thành phố Hà Tĩnh.

1. Nội dung gói thầu,  nhà thầu được chỉ định thầu,  giá chỉ định thầu,  hình thức hợp đồng,  thời gian thực hiện hợp đồng.

- Nội dung gói thầu:  Thi công xây dựng công trình:   Cải tạo hồ chứa nước Đập Tran, xã Đồng môn – Thành phố Hà Tĩnh.

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư Phúc Dũng Nam.

- Giá chỉ định thầu:  962.919.000 đồng (giá trên đã bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi hai triệu,  chín trăm mười chín ngàn đồng).

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  Thời gian thực hiện 90 ngày kể từ khi nhà thầu được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, khởi công công trình.

 2. Yêu cầu: Thực hiện thi công xây dựng công trình: Cải tạo hồ chứa nước Đập Tran, xã Đồng môn theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

3. Nguồn vốn:  Từ nguồn nông thôn mới 1,0 tỷ đồng từ quyết định số: 1354/QĐ-UBND,  của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 29/04/2020 Về việc khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và nguồn ngân sách xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phúc Dũng Nam.; Văn phòng, cán bộ địa chính và xây dựng, kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- UBND thành phố (để B/c);

- Lưu VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

Văn bản ban hành của UBND xã Đồng Môn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 124.006
   Online: 7