Dự toán được HĐND xã khóa I quyết định

Tên công trình Thời gian khởi công - hoàn thành Tổng dự toán được duyệt Giá trị thực hiện đến 31/12/2019 Giá trị thanh toán đến 31/12/2019 Dự  toán năm 2020  
Tổng số Trong đó thanh toán khối lượng năm trước Chia theo nguồn vốn  
Tổng số Trong đó nguồn đóng góp Nguồn cân đối ngân sách Nguồn đóng góp  
TỔNG SỐ   #########   2,385,000 #########  25,397,000   3,030,000   3,030,000   3,030,000    
1. Chi trả nợ XDCB   #########   2,385,000 #########  25,397,000   2,780,000   2,780,000   2,780,000    
Mương thoát bẩn xã Thạch Đồng năm 2018 2018   2,579,000      980,000   2,336,000    2,034,000      100,000      100,000      100,000    
Đường giao thông nội đồng năm 2019 2019      480,000        77,000      304,000       273,000      100,000      100,000      100,000    
Đường giao thông ngõ xóm xã Thạch Đồng năm 2019 2019   1,021,000      209,000      485,000       470,000      150,000      150,000      150,000    
Mương nội đồng xã Thạch Đồng năm 2019 2019      441,000        93,000      406,000       333,000      100,000      100,000      100,000    
Đường giao thông trục thôn xã Thạch Đồng năm 2019 2019      806,000      259,000      774,000       713,000      140,000      140,000      140,000    
Hạ tầng KDC Đội Quang xã Thạch Đồng 2018-2019   8,921,000        770,000        800,000      800,000      800,000    
Hạ tầng KDC Vùng Vòng xã Thạch Đồng 2018      548,000        522,000       390,000        90,000        90,000        90,000    
Sân vận động xã Thạch Đồng 2018-2019   2,777,000     2,571,000    2,432,000      130,000      130,000      130,000    
Cải tạo Trường tiểu học Thạch Đồng 2018      323,000        303,000       216,000        90,000        90,000        90,000    
Di dời đường điện hạ tầng KDC Vùng Vòng 2018              130,000      130,000      130,000    
Mương thoát bẩn xã Thạch Đồng năm 2018 (Đợt 2) 2018   1,910,000      767,000   1,453,000    1,449,000      200,000      200,000      200,000    
Hạ tầng KDC vùng Hà Lê xóm ThanhTiến 2019   6,581,000     5,637,000    5,310,000      100,000      100,000      100,000        -    
Kè hồ đập hạ xã Thạch Môn                100,000      100,000      100,000    
Đưởng Giao thông trục chính thôn tiền tiến 2018-2019   5,056,000     4,525,000    4,353,000      100,000      100,000      100,000    
Chợ Trung tâm xã Thạch Môn                100,000      100,000      100,000    
Nhà hội trường VH xã 2014   5,875,000     5,875,000    5,732,000      100,000      100,000      100,000    
Đường GTNT ra nghĩa trang                100,000      100,000      100,000    
Trường mầm non Thạch Môn                100,000      100,000      100,000    
Đường GTNĐ nội đường trương cao và khu dân cư thôn Thanh Tiến     1,873,000     1,795,000    1,692,000        50,000        50,000        50,000    
2.Công trình chuyển tiếp                  -                 -                  -                   -        200,000      200,000      200,000        -    
Nâng cấp hồ đập nghem xã Thạch Môn                200,000      200,000      200,000    
3.Công trình khởi công mới              -                  -                 -                  -                   -          50,000        50,000        50,000    
Chi cho các công trình chương trình mục tiêu năm 2020                  50,000        50,000        50,000    
                     
                     
                     
                     
                     
UBND XÃ ĐỒNG MÔN             Biểu số 111/CK TC-NSNN  
                     
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020  
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)  
Đơn vị: 1000 đồng  
Tên công trình Thời gian khởi công - hoàn thành Tổng dự toán được duyệt Giá trị thực hiện đến 31/12/2019 Giá trị thanh toán đến 31/12/2019 Dự  toán năm 2020  
Tổng số Trong đó thanh toán khối lượng năm trước Chia theo nguồn vốn  
Tổng số Trong đó nguồn đóng góp Nguồn cân đối ngân sách Nguồn đóng góp  
TỔNG SỐ             5,031,000   5,031,000   5,031,000    
1. Chi trả nợ XDCB             2,864,000   2,864,000   2,864,000    
Trả nợ vay kinh phí NSTP trả nợ các CTMT 2016,2017 và Sân vận động xã                683,000      683,000      683,000    
Trường mầm non xã Thạch Đồng   T2-7/2017    6,127,335     5,302,196    1,500,000      500,000      500,000      500,000    
Nhà đa chức năng Trường tiểu học   2017-2018    4,294,420        778,466    2,000,000      500,000      500,000      500,000    
Nhà hội trường, công trình phụ trợ UBND xã Thạch Đồng  2013-2018    4,192,834     3,701,274       155,250      150,000      150,000      150,000    
Mương thoát bẩn năm 2018  T4-T7/2018    2,578,524   1,527,841   2,363,980    1,034,323      100,000      100,000      100,000    
Đường giao thông nông thôn năm 2018        312,806        289,489       109,000      100,000      100,000      100,000    
Mương nội đồng năm 2018  T4-T5/2018       320,587      106,113      298,577       132,000        61,000        61,000        61,000    
Rãnh thoát nước năm 2018  T4-T7/2018       565,049      332,510      517,598          70,000        70,000        70,000    
Di dời đường điện hạ tầng KDC Đội Quang  T7-T8/2018       620,120        580,152        150,000      150,000      150,000    
Cải tạo trường tiểu học  T9-T10/2018       320,816        303,673          50,000        50,000        50,000    
Hạ tầng khu khu dân cư vùng vòng  T8-T10/2018       548,343        427,896        500,000      500,000      500,000    
2. Công trình chuyển tiếp   #########               -   #########    2,638,732   1,950,000   1,950,000   1,950,000        -    
Nhà văn hóa thôn Hòa Bình  T11/2018    1,332,033        944,779          50,000        50,000        50,000    
Hạ tầng khu dân cư Đội Quang  2018-2019    8,921,285     7,602,332    2,038,732   1,400,000   1,400,000   1,400,000    
Sân vận động xã Thạch Đồng  2017-2019    2,777,162     2,571,030       600,000      500,000      500,000      500,000    
3. Công trình khởi công mới                217,000      217,000      217,000    
Đường giao thông nông thôn năm 2019 2019                67,000        67,000        67,000    
Mương thoát bẩn năm 2019 2019                50,000        50,000        50,000    
Rãnh thoát nước năm 2019 2019                50,000        50,000        50,000    
Kênh mương nội đồng năm 2019 2019                50,000        50,000        50,000    
                     
                     
UBND XÃ THẠCH ĐỒNG             Biểu số 111/CK TC-NSNN  
                     
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018  
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)  
Đơn vị: 1000 đồng  
Tên công trình Thời gian khởi công - hoàn thành Tổng dự toán được duyệt Giá trị thực hiện đến 31/12/2017 Giá trị thanh toán đến 31/12/2017 Dự  toán năm 2018  
Tổng số Trong đó thanh toán khối lượng năm trước Chia theo nguồn vốn  
Tổng số Trong đó nguồn đóng góp Nguồn cân đối ngân sách Nguồn đóng góp  
TỔNG SỐ             3,029,000   3,029,000   3,029,000    
1. Chi trả nợ XDCB             1,471,000   1,471,000   1,471,000    
Trả nợ vay kinh phí GPMB nhà văn hóa 2 thôn                350,000      350,000      350,000    
Trường mầm non xã Thạch Đồng   T2-7/2017    6,127,335     5,302,196    1,265,000      200,000      200,000      200,000    
Nhà đa chức năng Trường tiểu học   2017-2018    4,294,420        778,466       700,000      200,000      200,000      200,000    
Mương thoát bẩn 2017 2017   1,388,044      215,174   1,322,556       350,000      150,000      150,000      150,000    
Rảnh thoát nước 2017 2017      252,984        97,862      186,926         77,844        40,000        40,000        40,000    
Đường giao thông nội đồng 2017 2017      191,974        60,620      158,986         69,379        30,000        30,000        30,000    
Kênh mương nội đồng 2017 2017      142,801        16,812      130,962         41,652        40,000        40,000        40,000    
Đường giao thông trục thôn xóm Đồng Tiến 2017      734,579      330,923      686,431       127,492        40,000        40,000        40,000    
Nhà Hội quán thôn Đồng Liên 2017-2018   1,241,210      381,629      205,481       205,481        50,000        50,000        50,000    
Nhà Hội quán thôn Đồng Tiến 2017-2018   1,194,295      381,629      159,567       159,567        50,000        50,000        50,000    
Hệ thống nước sạch 2 xóm Hòa Bình - Thắng Lợi 2014-2015   3,275,758      286,800      1,833,300      200,000      200,000      200,000    
Mương thoát bẩn 2016 2016 311951      143,951      286,603       168,000        21,000        21,000        21,000    
Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới                100,000      100,000      100,000    
2. Công trình khởi công mới             1,558,000   1,558,000   1,558,000    
Nâng cấp đường giao thông trục xã 2018                40,000        40,000        40,000    
Đường giao thông trục thôn 2018                50,000        50,000        50,000    
Đường giao thông ngõ xóm  2018                40,000        40,000        40,000    
Kênh mương nội đồng  2018                50,000        50,000        50,000    
Rãnh thoát nước  (40x50) 2018                50,000        50,000        50,000    
Mương thoát bẩn (50x60) 2018                50,000        50,000        50,000    
Mương thoát bẩn (30x40) 2018              130,000      130,000      130,000    
Nhà văn hóa thôn Hòa Bình 2018              250,000      250,000      250,000    
Nhà văn hóa thôn Đồng Công 2018              350,000      350,000      350,000    
Chỉnh trang khuôn viên Ủy ban 2018   ,,,,,,,          100,000      100,000      100,000    
Di dời, chỉnh trang hệ thống điện 2018                50,000        50,000        50,000    
Xây dựng chợ đò 2018              100,000      100,000      100,000    
Xây dựng cổng chào các thôn 2018                70,000        70,000        70,000    
Mương thoát bẩn không đủ kích thước 2018                70,000        70,000        70,000    
Di dời bưu điện 2018                58,000        58,000        58,000    
Trung tâm thể thao xã 2018              100,000      100,000      100,000    
Thiếu đường GTNT ngõ xóm Thắng Lợi                       18,661 Ghi thu ghi chi 7,666    
Biểu mẫu của năm 2017 tau chưa làm xong nên chưa vào được phần huy động nhân công, nên mi lấy phần giá trị quyết toán trừ đi phần đã thanh toán, trừ đi phần của xã đầu tư, còn lại cho vào huy  động nhé
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
UBND XÃ.. Biểu số 111/CK TC-NSNN                  
                     
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(1) NĂM...                    
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)                    
Đơn vị: 1000 đồng                    
Tên công trình Thời gian khởi công - hoàn thành Tổng dự toán được duyệt Giá trị thực hiện đến 31/12…   Giá trị đã thanh toán đến 31/12/… Dự toán năm…
  Tổng số Trong đó thanh toán khối lượng năm trước Chia theo nguồn vốn
Tổng số Trong đó nguồn đóng góp của dân   Nguồn cân đối ngân sách Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ                    
1. Công trình chuyển tiếp                    
-                    
-                    
Trong đó: hoàn thành trong năm                    
-                    
-                    
2. Công trình khởi công mới                    
-                    
-                    
Trong đó: hoàn thành trong năm                    
-                    
-                    
                   
                     
                     
Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh                     

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 81.323
   Online: 5